Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

KYLÄYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§ NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE
Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki.
Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät Pihlajaveden saaret (Haukkasaari, Halkosaari, Karistaansaari, Kotisaari, Kyntösaari, Luhtiissaaret, Niittysaari, Tappisaari, Vänkälänsaari, pieni Vänkälänsaari).
2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tuohisaaren alueen yhdistysten, yhteisöjen ja asukkaiden yhteistyöelimenä pyrkimyksissä parantaa edellä mainitulla alueella vakituisesti tai vapaa-aikanaan asuvien ihmisten hyvinvointia.
Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa edellä mainitun alueen asukkaita yhteistoimintaan oman yhteisönsä kehittämiseksi sekä kehittää yhteistyötä yhdistyksen toiminta-alueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa kylien kehittämisessä ja kylien asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa.
Tarkoituksena on säilyttää toiminta-alue elinvoimaisena sekä lisätä koko seudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja lisätä kokemusten vaihtoa toiminta-aluetta ympäröivien vastaavien yhdistysten välillä Suomen kattavaa ja kansainvälistä yhteistoimintaa unohtamatta. Tarkoituksena on verkostoitua muiden vastaavien tahojen ja maaseudun kehittämisorganisaatioiden kanssa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1.   Osallistuu toiminta-alueensa strategian ja erityisesti haja-asutusaluestrategian toteuttamiseen ja päivittämiseen.
2.   Osallistuu toiminta-alueen kehittämiseen yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa.
3.    Edistää jäsenten ja kunnan välistä yhteistyötä järjestämällä kokouksia, seminaareja ja muita vastaavia tilaisuuksia.
4.   Järjestää koulutus-, neuvonta-, huvi- ja tiedotustilaisuuksia.
5.  Toimii toiminta-alueensa kehittämisyhteistyössä jäsentensä yhteistyöelimenä.
6.    Antaa lausuntoja ja tekee esityksiä.
7.   Tukee jäseniään erityisesti maaseudun kehittämispyrkimyksissä ja mahdollisuuksien mukaan myös niiden muussa toiminnassa.
8.   Voi edistää tarkoituksensa toteuttamista muilla samankaltaisilla tavoilla kuin edellä kohdissa 1.-7. on mainittu.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia, voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen.
3 § JÄSENET
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminta-alueella vakituisesti tai osa-aikaisesti asuvat luonnolliset henkilöt sekä rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt, joilla on rekisteröity kotipaikka yhdistyksen toiminta-alueella. Tukijäseneksi eli kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai, rekisteröity yhdistys, säätiö sekä muu oikeuskelpoinen yhteisö.
Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- sekä puheoikeus mutta ei äänioikeutta.
Yhdistyksen hallitus päättää yhdistyksen uusien jäsenten hyväksymisestä. Jäseniksi liittyvien yhdistysten tulee ilmoittaa liittymisajankohdan jäsenmäärä.
4 § JÄSENMAKSU
Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä peritään vuotuiset jäsenmaksut, joiden euromääristä sekä maksuajankohdista kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen vuosikokous.
5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää kalenterivuosittain yhden varsinaisen kokouksen kesä-heinäkuussa hallituksen määräämänä tarkempana ajankohtana.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii yhdistyksen hallitukselta.
Yhdistysjäsenet sekä yhdistyksen jäseninä olevat säätiöt ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt ovat oikeutettuja lähettämään yhden äänivaltaisen edustajan yhdistyksen kokouksiin.
Kullakin edustajalla ja henkilöjäsenellä on kokouksessa yksi ääni.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä:
1.   Se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä,
2.   Äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.
Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään kullekin jäsenelle sähköpostitse viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta sekä ilmoituksella Tuohisaaren virallisella ilmoitustaululla sekä yhdistyksen internet sivulla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:
1.    Kokouksen avaus
2.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.   Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6.   Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7.   Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
8.   Vahvistetaan varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus sekä päätetään jäsenmaksun kantoajankohta.
9.   Valitaan hallituksen puheenjohtaja erovuoroisen puheenjohtajan tilalle seuraavaksi kalenterivuodeksi
10.Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
11.Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa
12.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13.Kokouksen päättäminen
7 § YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen asioiden hoidosta vastaa hallitus. Hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi yhdistyksen vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) varsinaista jäsentä sekä heille kullekin valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen tulee edustaa alueellisesti tasapuolisesti koko toiminta-aluetta.
Varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi valitseminen edellyttää valittavan henkilön suostumusta.
Hallituksen varsinaisista jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään on erovuorossa vuosittain puolet alueellisesti tasapuolisesti koko toiminta-alueelta. Eroamisjärjestyksen määrää ensimmäisellä kerralla arpa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan/varapuheenjohtajan on kutsuttava hallitus kokoon, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla.
Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.
Hallitus voi tarvittaessa perustaa avukseen toimikuntia tai työryhmiä.
8 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on:
1.    Suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa
2.    Valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella
3.    Laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi, tulo- ja menoarvioehdotus vuosikokousta seuraavaksi kalenterivuodeksi, selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta ja vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta sekä päättää vuosittain yhdistyksen tilit
4.   Valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna toimeen kokousten päätökset
5.   Ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heidän tehtävistään ja palkkaeduistaan
6.   Päättää 7 §:ssä mainittujen toimikuntien ja työryhmien asettamisesta, niiden jäsenten valitsemisesta ja toimintaohjeiden antamisesta
7.   Päättää vuosikokouksessa vahvistettujen hankkeiden hyväksymisestä, valvoa hanketyöryhmiä sekä pyytää tarvittaessa asiantuntijalausuntoja
8.    Suorittaa muut yhdistyslain perusteella hallitukselle kuuluvat tehtävät, näissä säännöissä mainitut tehtävät ja yhdistyskokouksen hallitukselle osoittamat tehtävät.
9 § NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja molemmat yhdessä taikka puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.
10 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilipäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
11 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN, YHDISTYKSEN PURKAMINEN JA VAROJEN KÄYTTÖ
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkaantuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen toiminta-alueella purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
13 §
Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.
©2019 Tuohisaaren Kyläyhdistys - suntuubi.com